Misyon, Vizyon, Görev ve Sorumluluklar

Anasayfa » Misyon, Vizyon, Görev ve Sorumluluklar

MİSYON: (Öz görev)

Hukuk Müşavirliği; Üniversitemiz tüzel kişiliğinin taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarda, adli ve idari merciler önünde Üniversiteyi temsil etmek, haklarını savunmak ve Üniversitemize bağlı birimlerin hizmetlerini sorunsuz bir biçimde yürütebilmelerini teminen, yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri doğrultusunda düzenleyici işlemlerin tesis esnasında hukuki görüş bildirmekle vazifelidir.

VİZYON: (Öz bakış)

Hukuk Müşavirliği; Üniversitemiz tüzel kişiliği ile ilgili hukuksal sorunları hukuka ve hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak, sahip olduğu mevzuat birikimini çalışmalarına yansıtan eğitimli personeli ile çözüm odaklı, güvenilir ve etkin hizmet sunmayı amaçlamaktadır.

 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

  • Üniversitenin leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra takiplerini adli ve idari makamlar nezdinde takip etmek,
  • Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük Makamını temsil etmek,
  • Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Üniversitenin tüm birimlerine ilişkin hukuki, mali, idari ve cezai sonuç doğurabilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek,
  • Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek; adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve ilgili noterlerden Üniversiteye yapılan tebliğlere cevap vermek,
  • Üniversite adına düzenlenecek sözleşme, protokol ve anlaşmaların hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasına yardımcı olmak,
  • Üniversitemizin taraf olduğu protokol, sözleşme ve diğer düzenlemeler hakkında görüş bildirmek
  • Ceza ve Disiplin soruşturmalarının usule uygun yürütülmesini sağlamak,
  • Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatı incelemek ve yenilikleri takip etmek,
  • Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri diğer görevleri yerine getirmek.
  • Üniversite personeli ve öğrencilerle ilgili yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenen soruşturma raporlarının mevzuata uygunluğunu incelemek,